Zakázková náplň akciové společnosti je orientovaná především na projektovou a inženýrskou činnost pro výstavbu investičních celků v ČR i v zahraničí v oblasti průmyslového stavitelství a dále na projektování novostaveb a rekonstrukcí bytových a občanských staveb, včetně zajišťování všech inženýrských služeb a na realizace menších stavebních zakázek. Vzhledem k rostoucím požadavkům na komplexní zajištění rekonstrukcí a oprav stávajících stavebních objektů, zahrnula společnost do svých dodávek i realizaci stavebně technických průzkumů a diagnostiku materiálů, včetně zjišťování rozsahu a příčin poruch stavebních konstrukcí a návrhů na jejich sanaci. 

Společnost je s ohledem na počet zaměstnanců a jejich profesní skladbu plně soběstačná v následujících profesních částech:
- stavebně architektonická
- statická - betonové i ocelové konstrukce
- vodohospodářská - venkovní rozvody a inženýrské sítě
- rozpočtová
- realizace stavebních dodávek
Při zajišťování ostatních profesních částí firma kooperuje s vybranými a ověřenými subdodavateli. 

V rámci zajišťování projektové dokumentace stavebních celků, objektů a konstrukcí jsou předmětem dodávek společnosti následující druhy dokumentace:
- nabídková dokumentace stavebních částí
- studie (návrh variant a jejich vyhodnocení)
- zadání stavby (dokumentace pro výběrová řízení)
- dokumentace pro územní řízení
- dokumentace pro stavební řízení (projekt stavby)
- koncepční projekt (Basic Design)
- realizační projekt 
- dokumentace skutečného provedení
- pasport stavebního objektu, včetně stavebně technického průzkumu

V rámci inženýrských služeb pro stavby a stavební části investičních celků zajišťuje společnost následující činnosti:
- organizace a vyhodnocení výběrových řízení stavebních dodavatelů
- stavební a autorský dozor stavby
- koordinace stavební a technologické části stavby
- kontrola prováděných prací z hlediska objemu i kvality
- příprava stavby na přejímku a kolaudaci
- závěrečné vyhodnocení stavby

Realizace staveb a stavebních konstrukcí je zajišťována prostřednictvím společnosti VYKO-SANACE-Brno, spol. s r.o., působící v oborech průmyslového a inženýrského stavitelství a v občanské a bytové výstavbě. V rámci stavebních dodávek zajišťuje tato společnost dílčí i kompletní výstavbu následujících druhů staveb:
- výstavba a rekonstrukce průmyslových výrobních a skladových objektů
- výstavba a rekonstrukce administrativních budov
- výstavba a opravy základových konstrukcí těžkých strojů
- výstavba speciálních inženýrských konstrukcí (opěrné stěny)
- kompletní výstavba individuálních rodinných domů na klíč 
- sanace betonových konstrukcí